Aktualności
zaproszenie – konferencja naukowa communication design: badanie i projektowanie komunikacji 10, 11, 12

mamy ogromną przyjemność zaprosić państwa na konferencję communication design: badanie i projektowanie komunikacji. mawia się, że do trzech razy sztuka. w związku z pandemią ominęły nas dwie kolejne odsłony naszych spotkań, dlatego też tym razem, wyjątkowo spragnieni inspirujących referatów i dyskusji, chcielibyśmy zaprosić państwa na następną odsłonę z potrójną mocą.  

konferencja tradycyjnie już jest miejscem deliberowania nad szeroko rozumianą komunikacją społeczną. wolność paradygmatyczna, różnorodność i wielowymiarowość wystąpień są wartościami, które przyświecać nam będą także tym razem. w czasie trzydniowego spotkania chcielibyśmy nadrobić trudny czas, gdy naukowe dysputy były niemożliwe. dlatego też zapraszamy na łączoną 10., 11. i 12. edycję konferencji. nie oznacza to oczywiście konieczności przygotowywania trzech osobnych wystąpień, jednakże chcielibyśmy poprzez ten symboliczny gest zachować ciągłość naszych jurajskich spotkań.  

obrady, tak jak dotychczas, odbędą się w podlesicach (woj. śląskie) w ośrodku trafo base camp w dniach 13-15.06.2022.  

zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń, wypełniając formularz online [link]. uprzejmie informujemy, że na państwa zgłoszenia czekamy do 28.02.2022 r. włącznie. szczegółowe informacje znajdą państwo w załączonym pliku pdf.  klauzula informacyjna rodo

administratorem pani/pana danych osobowych jest uniwersytet wrocławski, który ma siedzibę przy pl. uniwersyteckim 1, 50-137 wrocławiu. podmiotem bezpośrednio przetwarzającym dane jest organizator konferencji, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: kamil.olender@uwr.edu.pl.

w uczelni powołany został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@uwr.edu.pl;

pani/pana dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu rejestracji uczestnictwa w konferencji naukowej communication design: badanie i projektowanie komunikacji organizowanej w dniach 13-15.06.2022 r. przez zespół projektowania komunikacji przy instytucie dziennikarstwa i komunikacji społecznej uniwersytetu wrocławskiego, oraz pozostałych potrzebach wynikających z organizacji i komunikowania się z uczestnikami w sprawach związanych z organizacją konferencji, udokumentowania jej przebiegu, w tym sporządzenia listy uczestników, wydania zaświadczeń uczestnictwa, celach archiwalnych, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach i wydarzeniach o profilu naukowym lub popularyzujących naukę organizowanych przez uniwersytet wrocławski – także w celu wysłania takich informacji w przyszłości. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest fakt, że jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z misją systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie kształcenia, działalności naukowej, kształtowania postaw obywatelskich, a także uczestnictwa w rozwoju społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach (co mieści się w przesłance wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. e rodo). ponadto dane będą przetwarzane w związku z wymogami przepisów prawa oraz aktów prawa wewnętrznego obowiązującego w uwr (co mieści się w przesłance wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. c rodo). w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach i wydarzeniach organizowanych przez uwr w przyszłości podstawą przetwarzania danych jest zgoda (co mieści się w przesłance wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. a rodo). może pani/pan wycofać zgodę w dowolnym momencie – co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem;

podane przez panią/pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa, w tym zaangażowanych w organizację lub obsługę konferencji;

dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w konferencji będą przetwarzane w okresie realizacji celu przetwarzania, a także przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej konferencji przez uczelnię, w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa mogą być też przetwarzane w okresie niezbędnym do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach i wydarzeniach o profilu naukowym lub popularyzujących naukę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

posiada pani/pan:

na podstawie art. 15 rodo prawo dostępu do danych osobowych pani/pana dotyczących;

 na podstawie art. 16 rodo prawo do sprostowania pani/pana danych osobowych;

 na podstawie art. 17 rodo prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,

na podstawie art. 18 rodo prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rodo; 

na podstawie art. 20 rodo prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

na podstawie art. 21 rodo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,

prawo do wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony danych osobowych, gdy uzna pani/pan, że przetwarzanie danych osobowych pani/pana dotyczących narusza przepisy rodo;

w odniesieniu do pani/pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rodo, nie będą one również podlegały profilowaniu,

podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, bez ich podania nie będzie możliwy udział w konferencji.


ponadto informujemy, że w celu udokumentowania konferencji, będą wykonywane w jej trakcie fotografie, które zostaną opublikowane na stronach internetowych należących do uwr. brak zgody na utrwalenie wizerunku prosimy zgłaszać organizatorom drogą mailową przed konferencją.

szczegółowe info
Aktualności
wernisaż wystawa communication design
kto: communication design
gdzie: instytut dziennikarstwa i komunikacji społecznej