Aktualności
13. konferencja naukowa communication design: badanie i projektowanie komunikacji — zaproszenie

czy projektowanie lub badanie komunikacji może być pechowe?
zapraszamy na 13. edycję konferencji naukowej cd. mamy nadzieję, że nie jesteście państwo zbytnio przesądni.

serdecznie zapraszamy na kolejną, interdyscyplinarną konferencję naukową communication design: badanie i projektowanie komunikacji. tegoroczna, trzynasta edycja odbędzie się w dniach 08-10.05.2023 (oczywiście wyczekujemy państwa już w niedzielę, czyli 07.05.2023),
a obradować będziemy w ośrodku trafo base camp w podlesicach. w ramach tej przestrzeni do dyskusji cenimy sobie przede wszystkim różnorodność tematów i perspektyw dotyczących komunikacji społecznej, designu, teorii odnoszących się do systemu społecznego, mediów, reklamy, dyskursów wizualnych, obrazów świata, projektowania treści, information design, user experience, transformation design i innych zagadnień z zakresu communication design czy też z obszarów pokrewnych. z takim otwartym nastawieniem, do udziału w tej konferencji zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem i pogłębieniem wiedzy w kontekście szeroko rozumianego projektowania komunikacji.

zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego (link).
na państwa zgłoszenia czekamy w tym roku do 01.03.2023.
w razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu: comdes@uwr.edu.plklauzula rodo

administratorem pani/pana danych osobowych jest uniwersytet wrocławski, który ma siedzibę przy pl. uniwersyteckim 1, 50-137 wrocławiu. podmiotem bezpośrednio przetwarzającym dane jest organizator konferencji, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: kamil.olender@uwr.edu.pl.

w uczelni powołany został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@uwr.edu.pl;

pani/pana dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu rejestracji uczestnictwa w konferencji naukowej communication design: badanie i projektowanie komunikacji organizowanej w dniach 8-10.05.2023 r. przez zespół projektowania komunikacji przy instytucie dziennikarstwa i komunikacji społecznej uniwersytetu wrocławskiego, oraz pozostałych potrzebach wynikających z organizacji i komunikowania się z uczestnikami w sprawach związanych z organizacją konferencji, udokumentowania jej przebiegu, w tym sporządzenia listy uczestników, wydania zaświadczeń uczestnictwa, celach archiwalnych, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach i wydarzeniach o profilu naukowym lub popularyzujących naukę organizowanych przez uniwersytet wrocławski – także w celu wysłania takich informacji w przyszłości. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest fakt, że jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z misją systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie kształcenia, działalności naukowej, kształtowania postaw obywatelskich, a także uczestnictwa w rozwoju społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach (co mieści się w przesłance wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. e rodo). ponadto dane będą przetwarzane w związku z wymogami przepisów prawa oraz aktów prawa wewnętrznego obowiązującego w uwr (co mieści się w przesłance wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. c rodo). w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach i wydarzeniach organizowanych przez uwr w przyszłości podstawą przetwarzania danych jest zgoda (co mieści się w przesłance wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. a rodo). może pani/pan wycofać zgodę w dowolnym momencie – co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem;

podane przez panią/pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa, w tym zaangażowanych w organizację lub obsługę konferencji;

dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w konferencji będą przetwarzane w okresie realizacji celu przetwarzania, a także przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej konferencji przez uczelnię, w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa mogą być też przetwarzane w okresie niezbędnym do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach i wydarzeniach o profilu naukowym lub popularyzujących naukę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

posiada pani/pan:

na podstawie art. 15 rodo prawo dostępu do danych osobowych pani/pana dotyczących;

 na podstawie art. 16 rodo prawo do sprostowania pani/pana danych osobowych;

 na podstawie art. 17 rodo prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,

na podstawie art. 18 rodo prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rodo; 

na podstawie art. 20 rodo prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

na podstawie art. 21 rodo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,

prawo do wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony danych osobowych, gdy uzna pani/pan, że przetwarzanie danych osobowych pani/pana dotyczących narusza przepisy rodo;

w odniesieniu do pani/pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rodo, nie będą one również podlegały profilowaniu,

podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, bez ich podania nie będzie możliwy udział w konferencji.


ponadto informujemy, że w celu udokumentowania konferencji, będą wykonywane w jej trakcie fotografie, które zostaną opublikowane na stronach internetowych należących do uwr. brak zgody na utrwalenie wizerunku prosimy zgłaszać organizatorom drogą mailową przed konferencją.

szczegółowe info